Pravidlá platné pre Futbalovú miniligu PU

Základné ustanovenia

1.    Len riadne vyplnená súpiska družstva sa ráta za platnú

2.    Každý hráč hra na svoje vlastné riziko

3.    Počet družstiev v súťaži je neobmedzený

4.    Určenie poradia pri rovnosti bodov.

a.     celkový rozdiel gólov

b.    celkový počet inkasovaných gólov

c.     celkový počet strelených gólov

5.    Ak družstvo odstúpi zo súťaže alebo bude vylúčené do ¾ súťaže budú všetky jeho výsledky anulované. Ak odstúpi po ¾ súťaže výsledky ostávajú v platnosti a za neodohrané zápasy bude výsledok 3:0 b prospech súpera.

6.    Stretnutie sa hrá za každého počasia

7.    Družstvo ktoré odstúpi zo súťaže alebo bude vylúčené stráca akýkoľvek nárok na finančné odškodnenie.

8.    Zo základnej časti postúpi 8 družstiev do play off. Štvrť finále sa hrá spôsobom 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Ak skončí v stretnutí v play off remíza nasledujú kopy zo značky pokutového kopu. Nasledujú 3 kopy.

9.    V prípade nenastúpenia družstva a následnej kontumácie družstvo prehráva 5:0. Družstvo, ktoré zapríčinilo kontumáciu je povinné zaplatiť poplatok 2€ na hráča, ktorého majú na súpiske.

10. V prípade zakopnutia lopty a prípadného nenájdenia lopty, bude družstvu zarátaná pokuta 20€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá futbalovej miniligy PU platné pre 11. ročník

1. Pravidla Hracia plocha

 

Hracia plocha je multifunkčné ihrisko PU (pri toryse). Hrá sa na mantinely.

 

2. Pravidlo Lopta

 

Lopta k stretnutiu je daná usporiadateľom súťaže.

 

3. Pravidlo Počet hráčov

 

Stretnutie hrajú dve družstvá a každé z nich ma najviac päť hráčov z ktorých jeden musí byť brankár. (4+1). Minimálny počet hráčov na hracej ploche je 3+1. Ak niektoré družstvo opustí hraciu plochu a nemá záujem ďalej pokračovať v hre alebo klesne počet hráčov pod minimálny počet hráčov družstvo prehráva kontumačne. Ak družstvo ktoré opustilo hraciu plochu prehrávalo, výsledok na hracej ploche ostáva v platnosti. Ak družstvo vyhrávalo alebo stav bol nerozhodný družstvo prehráva kontumačne 0:5.

 

Ak sa ani jedno družstvo nezíde na zápas bude aj jednému aj druhému družstvu zarátaný výsledok 0:5.

 

Ak sa jedno družstvo nedostaví na stretnutie prehráva kontumačne 0:5.

 

Striedanie hráčov

 

1.    Prebieha hokejovým spôsobom. 

2.    Striedajúci hráč sa nesmie zapojiť do hry do doby, kým vystriedaný  hráč neopustí hraciu plochu. Striedanie hráčov je povolené len v priestore okolo striedačiek. 

3.    V prípade nesprávneho striedania je tím potrestaný žltou kartou.

 

Striedanie brankárov

 

1.    Striedanie brankára je možné len počas prerušenej hry a na striedanie je nutné upozorniť hlavného rozhodcu. 

2.    Striedajúci brankár musí byť farebne odlíšený.

3.    Družstvo si postupom do play off v žiadnom prípade nesmie dopísať na súpisku nového hráča.

 

4. Pravidlo Výstroj hráčov

Družstvo nastupuje v rovnakej farbe dresov.

5. Pravidlo Rozhodca

 

Na každé stretnutie musí byť delegovaný rozhodca. Jeho práva a povinností sú dané pravidlami miniligy PU.

 

Rozhodca: - uplatňuje a dodržiava pravidlá hry - upustí od trestu v takom prípade, keď je presvedčený, že trestom by zvýhodnil mužstvo, ktoré sa previnilo - vedie záznam o priebehu zápasu, o udalostiach, ktoré sa stali v priebehu, pred a po zápase - plní povinnosti časomiery - preruší, pozastaví alebo predčasne ukončí zápas v prípade závažných porušení pravidiel spôsobených akýmkoľvek vonkajším zásahom - potrestá hráča, ktorý sa previnil, v závažnejších prípadoch ho z hry úplne vylúči - neumožní vstup na ihrisko neoprávnenej osobe - preruší hru, ak bol hráč vážnejšie zranený a zabezpečí jeho presun z hracej plochy - nepreruší hru, pokiaľ nie je lopta mimo hry, ak je podľa jeho uváženia hráč len ľahšie zranený

 

6. Pravidlo Hrací čas

 

Hrací čas je 2x 20 min. Čakacia doba na družstvo a rozhodcu je 10 min.

 

7. Pravidlo Začiatok hry

Rozohráva mužstvo, ktoré vyhralo los. Spôsob lósu určí hlavný rozhodca. 

Hra je zahájená v momente dotyku rozohrávajúceho hráča lopty a lopta sa jasne pohne.

Rozohráva sa zo stredového bodu a lopta môže smerovať akýmkoľvek smerom. Priamo z výkopu je možné dosiahnuť gól.

Protihráč musí byť od stredového bodu vzdialený minimálne 3 metrov.

 

8. Pravidlo Lopta v hre a mimo hry

            Lopta je mimo hry, keď:

- celým objemom prejde bránkovou alebo postrannou čiarou( mantinelom)  vo vzduchu, - hra je prerušená rozhodcom

Lopta je v hre vo všetkých iných prípadoch, a to aj vtedy, keď:

 - sa odrazí od brvna alebo žrde smerom späť do ihriska,

- sa odrazí od rozhodcov, ktorí sa nachádzajú na ihrisku.

9. Pravidlo Dosiahnutie gólu

 

            1.  Gól je platne dosiahnutý, pokiaľ to pravidlá nestanovujú inak, keď prejde lopta celým objemom za bránkovú čiaru v priestore medzi bránkovými žrďami a pod brvnom.

2. Víťaz zápasu Vyhráva družstvo, ktoré v stretnutí dosiahne viac gólov. Pokiaľ v stretnutí nebolo dosiahnutého gólu alebo ak obidve družstva strelia v zápase rovnaký počet gólov, stretnutie sa končí nerozhodne - remízou.

 

10. Pravidlo Zakázaná hra a nešportové správanie

 

            Voľným priamom kopom je potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov a to spôsobom, ktorý je podľa hlavného rozhodcu neopatrný, riskantný, alebo vykonaný nadmernou silou:

 • kopne, alebo sa pokúsi kopnúť protihráča,
 • podrazí protihráča, alebo sa snaží nastavením nohy alebo skrčením spôsobí pád protihráča,
 • skočí do protihráča,
 • vrazí do protihráča, ktorý sa nebráni, nebezpečným spôsobom, alebo prudko vrazí do protihráča ramenom,
 • napadne protihráča zozadu, vrazí do protihráča zozadu, ktorý mu nebráni v hre,
 • udrie, alebo sa pokúsi udrieť súpera,
 • na súpera pľuvne,
 • priamo ohrozí protihráča sklzom, pokiaľ nehrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený. 
 •  

  Akékoľvek šmýkačky  v súboji o loptu sú zakázané. S výnimkou brankára vo svojom bránkovom území.  Pri porušení pravidla sa nariaďuje nepriamy voľný kop.  Ak hráč šmýkačkou zasiahne aj nohu alebo inú časť tela súpera naradí sa priamy voľný kop alebo pokutový kop. V takomto prípade musí byť napomenutý žltou kartou.

   

  PVK je tiež nariadený proti súperovi, ak hráč sa previní niektorým z nasledujúcich priestupkov: - drží súpera, - strčí do súpera - hrá loptu rukou, t, j. loptu rukou zadrží, hodí ju, nesie, prípadne do lopty strčí (to sa samozrejme netýka brankára v jeho vlastnom bránkovom území). PVK sa zahráva z miesta, na ktorom sa priestupok hráča proti pravidlám hry odohral

   

  Voľným nepriamym kopom bude potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

  1. hrá spôsobom, ktorý je možné považovať za nebezpečný (napr. sa pokúsi kopnúť do lopty, ktorá je v držaní brankára),
  2. nie je v kontakte s loptou a pritom úmyselne bráni súperovi v hre (napr. behá medzi protihráčmi, alebo vystavuje telo tak, aby bránilo protihráčovi a tvorilo prekážku medzi protihráčom a loptou),
  3. atakuje brankára, okrem prípadov, kedy brankár hrá mimo vlastné pokutové územie,
  4. bráni brankárovi v rozohrávaní lopty rukami,
  5. v priebehu striedania vstúpi na hraciu plochu skôr, ako striedaný hráč plochu opustí alebo na hraciu plochu vstúpi alebo hraciu plochu opustí mimo miesta na striedanie určeného,
  6. prejavuje slovom alebo náznakom nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
  7. dopustí sa iného priestupku, ktorý nie je presne špecifikovaný, ale kvôli ktorému je hra prerušená za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča,
  8. nepriamo ohrozí protihráča sklzom, ak neohrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený,´
  9. v prípade tzv. "malej domov" (nepriamy kop sa rozohráva z čiary bránkového územia najbližšej k miestu priestupku)

   

  Pokutový kop

   

  Pri zahrávaní pokutového kopu musia byť dodržané tieto zásady:

  1. lopta musí stáť v pokoji a rozohráva sa z predurčenej vzdialenosti
  2. hráč, ktorý pokutový kop zahráva musí byť identifikovaný,
  3. brankár sa nachádza na bránkovej čiare medzi žrďami tvárou k zahrávajúcemu hráčovi
  4. hráč zahrávajúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie sa lopty dotknúť druhý krát skôr, ako sa lopty dotkne ktorýkoľvek iný hráč. Lopta je v hre, keď sa pohne vpred,

  Priestupky na žltú kartu

  Napomenutý je hráč, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich 8 priestupkov:

  1. nešportové správanie,
  2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,
  3. sústavné porušovanie pravidiel
  4. zdržiavanie nadviazania na hru,
  5. nedodržanie predpísanej vzdialenosti pri nadviazaní na hru vykonaním rohového kopu, alebo voľného kopu (hráči brániaceho sa tímu),
  6. vstúpenie alebo opätovné vstúpenie na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcov alebo porušenie postupu pri striedaní,
  7. úmyselné opustenie hracej plochy bez súhlasu rozhodcov.

   

  Rozhodca napomenie náhradníka, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich 4 priestupkov:

  1. nešportové správanie,
  2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,
  3. zdržiavanie nadviazania na hru,
  4. vstup na hraciu plochu porušením postupu pri striedaní

   

  Hráč, ktorý obdrží ŽK musí opustiť hraciu plochu na 1 TRESTNÚ MINÚTU. To neplatí pre potrestaného brankára. V tomto prípade je dovolené družstvu, ktoré obdržalo ŽK poslať na 1 trestnú minútu hráča z poľa. No minimálny počet na ihrisku je 3+1. V prípade, že v priebehu trestnej minúty obdrží ďalší hráč ŽK. Trestná minúta bude počítaná až po uplynutí trestnej minúty prvého napomenutého hráča.

   

  Priestupky na vylúčenie

  Hráč alebo náhradník je vylúčený, ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich 7 priestupkov:

  1. surová hra,
  2. násilné správanie,
  3. opľutie súpera alebo inej osoby,
  4. zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti súperovmu mužstvu tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára v jeho vlastnom pokutovom území),
  5. zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súperovi pohybujúcemu sa na bránku súpera spáchaním priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný alebo pokutový kop,
  6. použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby,
  7. počas stretnutia je druhýkrát potrestaný napomenutím.

   

  Náhradník je vylúčený, ak spácha nasledovný priestupok:

  1. zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti,
  2. použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby.
  3. Vylúčený hráč alebo náhradník musí opustiť priestor hracej plochy a technickej zóny (lavička). 

   

  Hráč ktorý obdrží ČK musí opustiť hraciu plochu na 2 Trestné minúty.( platí to aj pre brankára). Po uplynutí 2 minút môže byť mužstvo doplnené ale nie hráčom ktorý dostal ČK. Hráč ktorý dostal ČK nesmie nastúpiť do konca stretnutia. Tiež ma zastavenú činnosť na nasledujúce stretnutie, v prípade HNS môže riadiaci orgán určiť vyšší trest. V prípade nenastúpenia družstva na nasledujúci zápas sa trest prenáša.

   

  11. Pravidlo Voľné kopy

   

  Pri zahrávaní voľného kopu všetci hráči súpera musia byt aspoň 5 metrov od lopty, kým sa lopta nedostane do hry.

  1. Priamy voľný kop (PVK) Ak je PVK zahraný priamo do súperovej brány, gól musí byť uznaný.

  2. Nepriamy voľný kop (NVK) Gól môže byť dosiahnutý iba, ak sa pred jeho dosiahnutím dotkol lopty iný hráč, než ten ktorý NVK zahral.

   

  12. Pravidlo Kop z autu

   

  1. Kop z autu je metóda opätovného rozohrania hry

  Z tejto rozohrávky od postrannej čiary (mantinelu) nie je možné priamo streliť gól.

  Kop z autu sa nariadi: - keď celá lopta prejde cez postrannú čiaru(mantinel) alebo vo vzduchu

   - kop sa zahráva z miesta, na ktorom lopta prešla čiaru,

   - v prospech opačného družstva, než toho, ktorého hráč sa ako posledný dotkol lopty.

  Pri rozohrávaní kopu z autu musí byť hráč vo vzdialenosti minimálne 5m od lopty. Kop z autu musí byť rozohraný do 5 sekúnd.

   

  13. Pravidlo Brankár

   

  1. Ak sa dostane lopta mimo hry za bránkovou čiarou, do hry ju uvádza brankár z priestoru pokutového územia a to rozohratím nohou zo zeme alebo rukou(hodom). 
  2. V okamihu, kedy brankár položí loptu na zem pri rozohrávke, je lopta ešte mimo hry. V tomto okamihu nie je možné dosiahnuť gól. Do hry sa lopta dostáva až rozohratím brankára nohou alebo rukou(hodom). 
  3. Lopta smie prekročiť stredovú čiaru po akomkoľvek výhode z rúk, výkope brankára (aj počas hry) bez toho, aby sa pred tým dotkla hracej plochy. 
  4. Z kopu od bránky je možné dosiahnuť gól.

   

  Vyhodenie alebo výkop musí brankár zrealizovať do 5 sekúnd od chvíle, keď má loptu v rukách pod kontrolou a stojí pevne na nohách.

  3. Pri rozohrávaní kopu/hodu od brány ( 5ka)  nesmie byt brankár vo svojom pokutovom území atakovaný.

  Pri porušení pravidla 5 sekúnd rozhodca naradí kop z rohu.

  Ak brankár vyhodí loptu z rúk a padne gól bez dotyku iného hráča, gól sa neuzná a nariadi sa kop od bránky.

  14. Pravidlo Kop z rohu

   

  1. Kop z rohu Kop z rohu / rohový kop je spôsob nadviazania na hru.

  Z rohového kopu môže byť strelený gól priamo. Rohový kop sa nariadi: - keď sa lopty ako posledný dotkol hráč brániaceho sa družstva a lopta celým svojim objemom prejde cez bránkovú čiaru(mantinel) buď po zemi alebo vzduchom.

   

  15.Pravidlo Hra pri mantinely

  Ak sa hráč pri súboji o loptu úmyselné drží jednou alebo oboma rukami mantinelu a tým je pre neho mantinel oporou, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop.

  Pokiaľ hráč úmyselne drží loptu v rohu a môže sňou hrať, bude nariadený nepriamy kop voči tomuto hráčovi.

  Pokiaľ je hráč s loptou natlačený na mantinel jedným alebo viacerými hráčmi súpera, bude nariadený nepriamy kop v prospech tohto hráča.

   

  Družstvo môže prehrať kontumačne v týchto prípadoch:

  1. Družstvo sa zíde na zápas v menšom počte ako je stanovený minimálny počet pre odohranie zápasu.

  2. Pri zistení nastúpenia na zápas hráča, ktorý nie je uvedený na platnej súpiske mužstva

  3. Pri inzultácii rozhodcu.

  4. Akékoľvek počínanie hráča mužstva, ktorého príčinou je situácia, kedy nemôže zápas začať alebo pokračovať.

  5. Kontumácia môže byť mužstvu udelená aj dodatočne.

   

  Mužstvo môže byť vylúčené zo súťaže v týchto prípadoch:

  1. Družstvo môže mať v súťažnom ročníku maximálne 3 kontumačné prehry (s nimi môže dohrať súťaž). V prípade štvrtej kontumačnej prehry je družstvo automaticky vylúčené zo súťaže.

   

  2. Družstvo opakovane porušuje pravidlá a nerešpektuje pokyny organizátora.

   

  Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť počas súťaže akékoľvek pravidlo.